Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith

Tarot là một bộ môn sống động, không ngừng tiến hóa và phát triển. Những bộ bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith vẫn liên tục được sáng tạo thêm nhiều phiên bản bởi nhiều tác giả khác nhau, chứng tỏ rằng Tarot luôn tự tái tạo lại chính mình nhưng không xa rời nguồn gốc.

Trong một trải bài Tarot, biểu tượng đại diện cho một điều gì đó không rõ ràng ngay tức khắc, hoặc không thể nhận thức rõ ràng cho đến khi bạn làm sáng tỏ ý nghĩa của nó. Như A. E. Waite đã viết trong quyển The Pictorial Key to the Tarot, Tarot về bản chất là môn biểu tượng học; chúng có cùng một ngôn ngữ và ký hiệu.

Một hình ảnh cùng câu chuyện của nó sẽ tạo thành một biểu tượng, và Tarot có thể xem là một cuốn sách của biểu tượng

Biểu tượng là khái niệm cơ bản cho mọi sự hoán đổi năng lượng giữa các tầng thức của sự sống. ― Willian Gray, Magical Ritual Methods.

Cơ chế tâm lý cho việc chuyển đổi năng lượng là biểu tượng. ― C. G. Jung, trong Psychic Energy.

Giá trị của những biểu tượng nằm trong những phản ứng của xúc của bạn với chúng. Cảm xúc là cầu nối giữa tiềm thức và ý nghĩa bạn gắn kết cho biểu tượng. Thông qua biểu tượng mà tiềm thức và nhận thức giao tiếp với nhau. Bạn biết rằng biểu tượng ẩn chứa ý nghĩa và cảm xúc của bạn, tiếp năng lượng cho nó để dùng cho những mục đích tích cực như thay đổi hay chuyển hoá. Vấn đề là điều gì có trong bạn tương ứng với biểu tượng đó. - 21 Ways to read a tarot card - Mary K. Greers

Ý nghĩa của biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith

Để xem ý nghĩa biểu tượng của mỗi lá bài, các bạn hãy click vào từng tấm hình bên dưới nhé:

1. Bộ ẩn chính – Major Arcana theo chuẩn Rider Waite Smith

Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 1
0 The Fool
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 2
I The Magician
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 3
II The High Priestess
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 4
III The Empress
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 5
IV The Emperor
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 6
V The Hierophant

VI The Lovers
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 7
VII The Chariot
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 8
VIII Strength
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 9
IX The Hermit
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 10
X Wheel Of Fortune
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 11
XI Justice
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 12
XII The Hanged Man
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 13
XIII Death
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 14
XIV Temperance

XV The Devil
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 15
XVI The Tower

XVII The Star
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 16
XVIII The Moon

XIX The Sun
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 17
XX Judgment

XXI The World

2. Bộ ẩn phụ – Minor Arcana theo chuẩn Rider Waite Smith

2.1 Bộ Wands

Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 18
Ace Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 19
2 Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 20
3 Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 21
4 Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 22
5 Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 23
6 Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 24
7 Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 25
8 Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 26
9 Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 27
10 Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 28
Page Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 29
Knight Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 30
Queen Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 31
King Of Wands

2.2 Bộ Cups

Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 32
Ace Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 33
2 Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 34
3 Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 35
4 Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 36
5 Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 37
6 Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 38
7 Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 39
8 Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 40
9 Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 41
10 Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 42
Page Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 43
Knight Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 44
Queen Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 45
King Of Cups

2.3 Bộ Swords

Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 46
Ace Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 47
2 Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 48
3 Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 49
4 Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 50
5 Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 51
6 Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 52
7 Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 53
8 Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 54
9 Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 55
10 Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 56
Page Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 57
Knight Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 58
Queen Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 59
King Of Swords

2.4 Bộ Pentacles

Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 60
Ace Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 61
2 Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 62
3 Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 63
4 Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 64
5 Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 65
6 Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 66
7 Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 67
8 Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 68
9 Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 69
10 Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 70
Page Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 71
Knight Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 72
Queen Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 73
King Of Pentacles

Xem thêm: Ý nghĩa 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith

4.4/5 - (27 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.