Tarot là một bộ môn sống động, không ngừng tiến hóa và phát triển. Những bộ bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith vẫn liên tục được sáng tạo thêm nhiều phiên bản bởi nhiều tác giả khác nhau, chứng tỏ rằng Tarot luôn tự tái tạo lại chính mình nhưng không xa rời nguồn gốc.

Trong một trải bài Tarot, biểu tượng đại diện cho một điều gì đó không rõ ràng ngay tức khắc, hoặc không thể nhận thức rõ ràng cho đến khi bạn làm sáng tỏ ý nghĩa của nó. Như A. E. Waite đã viết trong quyển The Pictorial Key to the Tarot, “Tarot về bản chất là môn biểu tượng học; chúng có cùng một ngôn ngữ và ký hiệu.”

“Một hình ảnh cùng câu chuyện của nó sẽ tạo thành một biểu tượng, và Tarot có thể xem là một cuốn sách của biểu tượng

Biểu tượng là khái niệm cơ bản cho mọi sự hoán đổi năng lượng giữa các tầng thức của sự sống. ― Willian Gray, Magical Ritual Methods.

Cơ chế tâm lý cho việc chuyển đổi năng lượng là biểu tượng. ― C. G. Jung, trong Psychic Energy.

“Giá trị của những biểu tượng nằm trong những phản ứng của xúc của bạn với chúng. Cảm xúc là cầu nối giữa tiềm thức và ý nghĩa bạn gắn kết cho biểu tượng. Thông qua biểu tượng mà tiềm thức và nhận thức giao tiếp với nhau. Bạn biết rằng biểu tượng ẩn chứa ý nghĩa và cảm xúc của bạn, tiếp năng lượng cho nó để dùng cho những mục đích tích cực như thay đổi hay chuyển hoá. Vấn đề là điều gì có trong bạn tương ứng với biểu tượng đó.” – 21 Ways to read a tarot card – Mary K. Greer’s

Ý nghĩa của biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith

Để xem ý nghĩa biểu tượng của mỗi lá bài, các bạn hãy click vào từng tấm hình bên dưới nhé:

1. Bộ ẩn chính – Major Arcana theo chuẩn Rider Waite Smith

Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 74
0 The Fool
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 75
I The Magician
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 76
II The High Priestess
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 77
III The Empress
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 78
IV The Emperor
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 79
V The Hierophant

VI The Lovers
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 80
VII The Chariot
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 81
VIII Strength
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 82
IX The Hermit
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 83
X Wheel Of Fortune
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 84
XI Justice
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 85
XII The Hanged Man
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 86
XIII Death
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 87
XIV Temperance

XV The Devil
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 88
XVI The Tower

XVII The Star
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 89
XVIII The Moon

XIX The Sun
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 90
XX Judgment

XXI The World

2. Bộ ẩn phụ – Minor Arcana theo chuẩn Rider Waite Smith

2.1 Bộ Wands

Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 91
Ace Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 92
2 Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 93
3 Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 94
4 Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 95
5 Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 96
6 Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 97
7 Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 98
8 Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 99
9 Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 100
10 Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 101
Page Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 102
Knight Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 103
Queen Of Wands
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 104
King Of Wands

2.2 Bộ Cups

Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 105
Ace Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 106
2 Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 107
3 Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 108
4 Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 109
5 Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 110
6 Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 111
7 Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 112
8 Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 113
9 Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 114
10 Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 115
Page Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 116
Knight Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 117
Queen Of Cups
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 118
King Of Cups

2.3 Bộ Swords

Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 119
Ace Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 120
2 Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 121
3 Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 122
4 Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 123
5 Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 124
6 Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 125
7 Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 126
8 Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 127
9 Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 128
10 Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 129
Page Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 130
Knight Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 131
Queen Of Swords
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 132
King Of Swords

2.4 Bộ Pentacles

Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 133
Ace Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 134
2 Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 135
3 Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 136
4 Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 137
5 Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 138
6 Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 139
7 Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 140
8 Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 141
9 Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 142
10 Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 143
Page Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 144
Knight Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 145
Queen Of Pentacles
Ý nghĩa biểu tượng 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith 146
King Of Pentacles

Xem thêm: Ý nghĩa 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith

4.5/5 - (31 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *